Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

//Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 21 september 2018, aanvang 20.30 uur
In Sponsorruimte van Sporthal Walburgen

Beste TWEESTROOM sporter,

Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 21 september aanstaande, aanvang 20.30 uur.

De agenda ziet er, conform ons Huishoudelijk reglement, als volgt uit:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen vorige jaarvergadering 8-12-2017 – *1)
 • Jaarverslagen van: Secretaris, Commissies / Gym
 • Financieel verslag penningmeester – *2)
 • Bevindingen kascontrole commissie
 • Décharge Bestuur
 • Vaststellen van de begroting
 • Contributie vaststelling
 • Verkiezing van bestuur en kascontrole – *3)
 • Trainingen en competities
 • Ambities ….? Die pakken we samen op!
 • Rondvraag
 • Sluiting

Toelichting op de agenda;
*1) Concept notulen is hier te vinden.
*2) Voor aanvang ALV (vanaf 19.00 uur) liggen voor belangstellenden de financiële stukken ter inzage.
*3) Aftredende bestuursleden: Betsy Joosten, Marja Braam (allen niet herkiesbaar), Verkiesbaar voor het bestuur: Milou Rikken (wedstrijdsecr.), Lianne van Ampting (vice voorzitter), Anthoinet van den Heuij (bestuurslid), Jos Aarntzen (voorzitter). Kandidaten kunnen zich uiterlijk 2×24 uur voor aanvang ALV schriftelijk aanmelden (art.16 HH). Aftredend kascontrole-lid: Milou Rikken. Geert Jansen wordt nieuw lid , er moet nieuw reservelid worden benoemd.

Tot slot. Uw inbreng in de vergadering is van groot belang. We vertrouwen er daarom op dat ieder van u op deze ledenvergadering aanwezig zal zijn.

Het bestuur van TWEESTROOM

By |2018-09-05T17:43:09+00:005 september 2018|Verenigingsnieuws|0 Comments