Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Uitnodiging voor alle leden (of ouders van leden, waarvan de leden jonger zijn dan 18 jaar) van Tweestroom voor de Algemene Ledenvergadering

Datum:     vrijdag 8 december 2017 om 20.00 uur

Locatie:    in de sponsorruimte van het sportcafé Walburgen

Agenda:

 1. Opening & Welkom
 2. Workshop Roy Wassen
  1. Wij merken dat onze vereniging aan het veranderen is. De maatschappij verandert en de behoeftes van onze leden veranderen ook. Willen we een aantrekkelijke vereniging voor onze leden zijn en blijven, dan moeten we met elkaar het gesprek aan gaan over ‘hoe doen we dat dan?’.  We hebben Roy Wassen gevraagd om ons te faciliteren in dit gesprek.
 3. Vaststelling agenda
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Notulen ALV 23 september 2016 (zie website verenigingspagina)
 6. Jaarverslagen van:
  1. Secretaris
  2. Gym
  3. Commissies / Klankbordgroep
 1. Verplichte vrijwilligersregeling stand van zaken
 2. Vertrouwens contactpersoon (VCP)
 3. Financieel verslag penningmeester
 4. Bevindingen kascontrole commissie
 5. Decharge Bestuur
 6. Verkiezing kascontrole commissie

JudithTeunisse (aftredend) en Milou Rikken (2017-2018)

Reserve benoemen

 1. Vaststellen van de begroting
 2. Contributie vaststelling
 3. Bestuursverkiezing
  Vacature Voorzitter (verkiesbaar)
  Vacature Secretaris (verkiesbaar)
  Penningmeester Robbert Bakker (verkiesbaar)
  Voorzitter Technische Commissie Henk de Beijer (verkiesbaar)
 4. Jubilarissen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting